Dovedirea calității de asigurat

Cum se dovedește calitatea de asigurat?

Documente care trebuie prezentate furnizorului de servicii medicale pentru a dovedi calitatea de asigurat sunt următoarele:

 • Salariat– Act de identitate si adeverință eliberată de angajator care poartă viza casei de asigurări de sănătate;
 • Persoana fizică autorizată (P.F.A.)– Act de identitate și dovada ultimei plăți la FNUASS;
 • Persoanele fizice fără venit obligată să se asigure– Act de identitate și ultima chitanță de plată în care este stipulată ultima lună/trimestru pentru care s-a plătit;
 • Pensionar– Act de identitate și ultimul cupon/talon de pensie.
 • Copii în vârstă de până la 18 ani– Act de identitate, dacă nu realizează venituri din muncă;
 • Elevii, ucenicii peste vârsta de 18 ani și sub 26 de ani dacă nu realizează venituri din muncă– Act de identitate și adeverință de elev sau carnetul de elev vizat la zi;
 • Absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni– Act de identitate și un act din care să rezulte absolvirea liceului;
 • Studenții dacă nu realizează venituri din muncă– Act de identitate și adeverința de student sau legitimația de student vizată la zi.
  Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului și nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social – Act de identitate, act doveditor ca provine din sistemul de protecție a copilului, declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că se află în îngrijirea altei persoane și a documentelor eliberate de unitățile fiscale din care sa rezulte că nu realizează venituri impozabile și/sau nu este beneficiar de ajutor social;
 • Șomer– Act de identitate și carnetul și/sau adeverința eliberată de – A.J.O.F.M.
 • Beneficiar de ajutor social– Act de identitate și adeverința eliberată de primărie din care să rezulte calitatea de asistat social conform Legii nr. 416/2001;
 • Persoane cu handicap– Act de identitate, certificat de încadrare într-un grad de handicap, vizat periodic, și a documentului eliberat de unitățile fiscale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile;
 • Asigurarea de sănătate facultativă(membrii misiunilor diplomatice, cetățenii străini și apatrizii care se află temporar în țara și nu au solicitat viza de lungă ședere, cetățean român cu domiciliul în străinătate care se află temporar în țară) – Act de identitate și dovada calității de asigurat se face cu ultima chitanță de plată în care este stipulată ultima lună/trimestru pentru care s-a efectuat plată;
 • Beneficiari legi speciale(Decretul Lege nr. 118/1990: veteran de război, erou-martir al revoluției, etc.) – Act de identitate, un document doveditor in acest sens, eliberat de instituția abilitată să elibereze acest act (vezi mai jos) și document eliberat de unitățile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele din pensii;
 • Deținuții politici – Certificatul din care reiese că sunteți încadrat în prevederile Legii nr. 118/1990;
 • Eroii Revoluției din decembrie 1989 – Certificatul de erou al Revoluției;
 • Veteranii de război – Legitimația de veteran;
 • Femeile însărcinate, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe țară – Act de identitate și adeverința medicală și a documentului eliberat de unitățile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile sau pe baza documentelor justificative ca realizează venituri sub salariul de bază minim brut pe țară;
 • Lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe țară – Act de identitate și certificatul de naștere a copilului și a documentului eliberat de unitățile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile sau pe baza documentelor justificative că realizează venituri sub salariul de bază minim brut pe țară;
 • Bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătatestabilite de Ministerul Sănătății, până la vindecarea respectivei afecțiuni, daca nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse – Act de identitate și un document care să ateste boala inclusă în programele naționale de sănătate;
 • Coasiguratul– Act de identitate și un document care atestă calitatea de asigurat a persoanei în întreținerea căreia se găsește coasiguratul. Pot fi coasigurări următoarele categorii de persoane soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate;
 • Militarii – care satisfac serviciul militar în termen– Act de identitate și adeverința eliberată de unitățile militare competente;
 • Persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute în art. 105, 113 și 114 din Codul penal și pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri – Adeverința emisă de instituțiile din subordinea Ministerului Administrației și Internelor;
 • Persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă– Act de identitate și adeverința emisă de angajator;
 • Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane și se află în timpul procedurii necesare stabilirii identității– Act de identitate și adeverință eliberată în acest sens de instituțiile din subordinea Ministerului Administrației și Internelor;
 • Cetățenii străini și apatrizii– care au solicitat și obținut prelungirea dreptului de ședere temporară sau au domiciliul în România – Act de identitate (pașapoarte) și document eliberat de casa de asigurări de sănătate.

Calitatea de asigurat și drepturile de asigurare încetează odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de ședere în România.

Total Page Visits: 1874 - Today Page Visits: 1